Chief Minister

श्री महेन्द्र बहादुर शाही

माननीय मुख्यमन्त्री

Body
Karnali Infographics

 

TekSir

श्री टेकनारायण पाण्डे

प्रमुख सचिव

i

श्री लक्ष्मी कुमारी बस्नेत

सचिव

Anand Saru

श्री आनन्द सारु

सचिव

Balsagar

श्री बलसागर गिरी

सचिव (कानून)

मन्त्रालयको निर्णय :