०७७/०७८

क्र.सं.

नाम थर

ठेगाना

अवधि

देखि

सम्म

सुरेश प्रधान

काठमाण्डौं

२०७४।१०।१९

२०७४।१२।२६

राम प्रसाद थपलिया

काठमाण्डौं

२०७५।०१।१२

२०७६।०१।१०

केवल प्रसाद भण्डारी

काठमाण्डौं

२०७६।०१।१९

२०७६।११।२७

टेकनारायण पाण्डे  अर्घाखाँची  २०७६।११।२८ २०७७।०४।०७
चन्द्र मान श्रेष्ठ गोरखा 2077।05।25 2077।02।14