सूचना तथा समाचार

शिर्षक
२०७७ श्रावण देखि मंसिर सम्म भएका प्रमुख क्रियाकलापहरुको विवरण
मुख्यमन्त्री रोजगार कार्यक्रम अन्तर्गत स्वीकृत भएका योजना हरु
एकीकृत बस्ती विकास कार्यक्रमको बजेट निकासा सम्बन्धमा
एकीकृत बस्ती विकास कार्यक्रमको बजेट निकासा सम्बन्धमा
एकीकृत बस्ती विकास कार्यक्रमको बजेट निकासा सम्बन्धमा
बेरोजगार ब्यक्तिहरुको विवरण पठाउने सम्बन्धमा
बेरोजगार ब्यक्तिहरुको विवरण पठाउने सम्बन्धमा
बेरोजगार ब्यक्तिहरुको विवरण पठाउने सम्बन्धमा
शिलबन्दी दरभाउपत्र स्वीकृतिका लागि छनौट गर्ने आशयको सूचना
३५ दिने सेवाकालिन तालिम सम्बन्धी सूचना !