शिर्षक
महिला सहकारी संस्थाका लागि बिउ पुँजी अनुदान उपलब्ध गराउने सम्बन्धी सूचना
महिला सहकारी संस्थाका लागि बिउ पुँजी अनुदान उपलब्ध गराउने सम्बन्धी सूचना
मुख्यमन्त्री रोजगार कार्यक्रमका लागि आयोजना पेश गर्ने म्याद थप सम्बन्धी सूचना
मुख्यमन्त्री रोजगार कार्यक्रमका लागि आयोजना पेश गर्ने म्याद थप सम्बन्धी सूचना
मुख्यमन्त्री रोजगार कार्यक्रमका लागि आयोजना पेश गर्ने सम्बन्धी सूचना
मुख्यमन्त्री रोजगार कार्यक्रमका लागि आयोजना पेश गर्ने सम्बन्धी सूचना
सहायकस्तर कर्मचारीहरुको लागि सेवाकालिन तालिम सम्बन्धी सूचना
सहायकस्तर कर्मचारीहरुको लागि सेवाकालिन तालिम सम्बन्धी सूचना
मौजुदा सूची दर्ता गराउने सम्बन्धी प्रदेश सुशासन केन्द्रको सूचना
मौजुदा सूची दर्ता गराउने सम्बन्धी प्रदेश सुशासन केन्द्रको सूचना