सूचना तथा समाचार

शिर्षक
स्टेशनरी खरिद सम्बन्धी शिलबन्दी दरभाउपत्र माग गरिएको सूचना(दोस्रो पटक प्रकाशित)
कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनका लागि पुनरावलोकन समिति सम्बन्धमा।
शिलवन्दी दरभाउपत्रको सुचना सञ्चाइएको
शिलवन्दी दरभाउपत्र सम्वन्धी सूचना
नीति तथा कार्यक्रम २०७६-०७७
नीति तथा कार्यक्रम २०७६-०७७
कर्मचारी हाजिर हुन आउने सम्बन्धी सुचना
कर्मचारी हाजिर हुन आउने सम्बन्धी सुचना
नेपाल विविध सेवा रा.प.अनं प्रथम श्रेणीकाे कर्मचारी समायोजन जेष्ठता सम्बन्धी सूचना
नेपाल विविध सेवा रा.प.अनं प्रथम श्रेणीकाे कर्मचारी समायोजन जेष्ठता सम्बन्धी सूचना