स्टेशनरी खरिद सम्बन्धी शिलबन्दी दरभाउपत्र माग गरिएको सूचना(दोस्रो पटक प्रकाशित)