ट्रस सहितको तला निर्माण सम्बन्धी बोलपत्र आह्यवानको सूचना