महाशाखा तथा शाखाहरु

बैठक तथा प्रशासन महाशाखाः

क्र=सं= कार्य अधिकार उत्तरदायित्व कार्यसम्पादन सुचक कार्यसम्पादन सुचकका आधार
१. प्रदेश भित्रको शासन व्यवस्थाको सञ्चालन, निर्देशन र नियन्त्रण सार्वजनिक प्रशासनको सञ्चालन गर्ने, सो सम्बन्धमा आवश्यक निर्देशन तथा सहजीकरण गर्ने । प्रदेशभित्रको सेवा प्रवाहलाई सरल तथा सहज रुपमा सम्पादन गरि सेवाग्राही सन्तिष्ट अभिवृदि गर्नु । कर्मचारी  समन्वय बैठक, सरकारी कार्यालयहरुको अनुगमन तथा कर्मचारी तालिम

नेपालको संविधान,

प्रदेश स्तरिय कानुन,

संघीय तहवाट प्राप्त पत्र
२. प्रदेश स्तरिय मानव संसाधन व्यवस्थापन प्रदेश नं ६ का सरकारी कर्मचारीहरुको सरुवा, बढुवा तथा सेवा, सुविधा सम्बन्धि अन्य कार्य गर्ने । प्रदेशमा रहेका कर्मचारीहरुको व्यवस्थापन गर्नु ।

कर्मचारी सरुवा,

कर्मचारी बढुवा,

कर्मचारी पुरस्कार,

कर्मचारी तालिम

नेपालको संविधान,

प्रदेश स्तरिय कानुन,

संघीय तहवाट प्राप्त पत्र
३. 

प्रदेश स्तरका सरकारी निकायको संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण र व्यवस्थापन परिक्षण

प्रदेशमा रहेका नयाँ दरबन्दी हुने कार्यालयहरुको व्यवस्थापन सर्वेक्षण तथा व्यवस्थापन परिक्षण गर्ने । कुनै नयाँ सरकारी कार्यालय स्थापना गर्नु परेमा वा कायम रहेको कार्यालयमा नयाँ दरबन्दी थप गर्नु परेमा कार्यप्रकृति तथा आवश्यकताका आधारमा O and M Survey and Mangagment Audit गर्नु ।

संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण,

व्यवस्थापन परिक्षण

निजामती सेवा एन तथा नियमावली

आवश्यक तथ्यांक तथा पत्र

४.

सुशासन, भ्रष्टाचार नियन्त्रण र प्रशासन सुधार सरकारी कामहरुको पारदर्शिता, जवाफदेहिता अभिवृदि गरी सेवाप्रवाह छिटो, छरितो रुपमा सम्पन्न गर्ने ।   कार्यालयको कामलाई जनसहभागितामैत्री तथा सुचनामैत्री बनाई भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा सघाउ पुर्याउने ।

नागरिक बडापत्र,

गुनासो पेटिका,

हेलो सरकार,

सार्वजनिक सुनुवाई,

सुचना अधिकारीको व्यवस्था

सुचनाकी हक सम्बन्धि नियमावली 

प्रशासन सुधार आयोगका प्रतिवेदनहरु,

संघीय तह तथा प्रदेश तहको बैठकको निर्णयहरु
५. कार्यालयको भौतिक तथा लजिष्टिक सामाग्रीको व्यवस्थापन तथा आपूर्ति कार्यालयको सरसफाई, बत्ति, पानी आदिको व्यवस्था गर्ने । कार्यालयको भौतिक तथा लजिष्टिक सामाग्रीको व्यवस्था गरी कार्यालयमा नियमित रुपमा आपूर्ति हुने अवस्थाको सिर्जना गर्नु ।

कार्यालयको फर्निचर बनेको हुने

कार्यालय परिसर सफा भएको हुने

कार्यालयमा पानी, बत्ति नियमित रुपमा आपूर्ति भएको हुने

स्टाप बैठकवाट भएको निर्णय

निजामती सेवा एन तथा नियमावली

 

कानून तथा संबैधानिक मामिला महाशाखा

क्र= सं= कार्य अधिकार उत्तरदायित्व कार्यसम्पादन सुचक कार्यसम्पादन सुचकका आधार
१. प्रदेश मन्त्रालयको कार्यको समन्वय, सुपरिवेक्षण, अनुगमन तथा मुल्यांकन प्रदेश मन्त्रालयको सुपरिवेक्षण तथा अनुगमन गरी देखिएका समस्याहरुको समन्यात्मक रुपमा निरारकण गर्ने । प्रदेश का र्यालयहरुको विकास सम्बन्धि कार्यहरुमा सहजीकरण गरी समयमानै सम्पन्न गर्न सघाउ पुर्याउनु ।

कार्यालयगत पत्र

कार्यालय अनुगमन

निजामती सेवा एन तथा नियमावली आवश्यक तथ्यांक तथा पत्र

२. प्रदेशभित्रको राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, शान्ति सुव्यवस्था एंव प्रशासनिक गतिविधिहरुको अभिलेखीकरण प्रदेशभित्रको राजनीतिक आर्थिक सामाजिक गतिविधिहरुलाई चुस्त, दुरुस्त गर्ने र शान्ति सुव्यवस्था कायम गर्ने । राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक क्षेत्रको विकास र विस्तार गरि प्रदेशमा शान्ति, सुव्यवस्था, अमनचयन कायम गर्नु ।

विभिन्न क्षेत्रका प्रतिनिधिज्यूसँग छलफल तथा बैठक गरिएको हुने । राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक क्षेत्रमा प्रत्यक्ष रुपमा सरोकार राख्ने कार्यालयहरुको अनुगमन भएको हुने ।

नेपालको संविधानप्रदेश स्तरिय कानुनसंघीय तहवाट प्राप्त पत्रप्रदेश तहवाट भएका महत्वपूर्ण निर्णयहरु

३.

संबैधानिक निकाय तथा आयोग प्रदेश लोकसेवा आयोग र अन्य संघीय तथा प्रादेशिक आयोगसँगको सम्पर्क र समन्वय संबैधानिक निकाय तथा आयोग प्रदेश लोकसेवा आयोग तथा अन्य प्रदेशका आयोग नियमित तथा सम्पर्क र समन्वय गरी कार्यालयको काम कारवाही सुचारु गर्ने । संवैधानिक निकाय तथा विभिन्न आयोग र अन्य प्रदेशिक निकायहरुसँग समन्यात्मक भूमिका निर्वाह गरी कार्यालयको उदेश्य परिपूर्ति गर्नु।

विभिन्न किसिमका गौष्ठी, सेमिनार, तालिमहरु अन्तर प्रादेशिक स्तरका पत्र तथा निर्णयहरु

नेपालको संविधान,

प्रदेश स्तरिय कानुन,

संघीय तहवाट प्राप्त पत्र
४. संघीय सरकारको स्वीकृति बमोजिम दिपक्षीय वा बहुपक्षीय स्तरमा भएका सन्धि, सम्झौता वा सहमति कार्यान्वयन सन्धि सम्झौतामा व्यवस्था भएका अधिकार । सन्धि सम्झौतामा भएका प्रावधानहरुको पालना गर्ने । राष्टिय तथा अन्तराष्टिय देशहरुसँग दिपक्षीय वा बहुपक्षीय छलफल तथा बैठक गरि अन्य मुलुकसँग सौहाद्रपूर्ण सम्बन्ध कायम राख्ने।

नेपालको संविधान, विभिन्न किसिमका प्रादेशिक कानुनहरु,

अन्तराष्टिय स्तरवाट प्राप्त पत्र, प्रतिवेदन तथा  सन्धि सम्झौता

५.

 

अन्तर प्रदेश परिषद् र संघ तथा अन्य प्रदेश र स्थानीय तहसँगको समन्वय र अन्तरसम्बन्ध संघ प्रदेश तथा स्थानीय तहको कानुन बमोजिम उल्लेखित अधिकार। संघ प्रदेश परिषद् तथा अन्य प्रदेश तथा स्थानीय तहसँग समन्वय र अन्तरसम्बन्ध कायम गरी तोकिएको जिम्मेवारी पूरा गर्नु ।

अन्तर प्रदेश स्तरिय बैठक,

सेमिनार,

कार्यालयका पत्रहरु

विभिन्न आयोगका प्रतिवेदनहरु

नेपालको संविधान

प्रादेशिक कानुन

६.

 

प्रदेश स्तरिय तालिम नीति तथा मापदण्ड निर्धारण र स्तरीकरण तथा राष्टिय र प्रदेशस्तरका तालिम केन्द्रसँगको सम्पर्क र समन्वय प्रदेश स्तरिय तालिम नीतिमा उल्लेखित अधिकार । प्रदेश स्तरिय तालिम नीतिमा व्यवस्था भएबमोजिमका कार्यहरु सम्पन्न गरी राष्टिय र प्रदेशस्तरका तालिम केन्द्रसँग सुमधुर सम्बन्ध कायम राख्नु  ।

विभिन्न तालिम केन्द्रहरुसँग समन्वय गरी तालिम सम्पन्न भएको हुने ।

तालिम नीति तथा कानुनहरु,

प्रशासन सुधार आयोगका प्रतिवेदनहरु,

संघीय तह तथा प्रदेश तहको बैठकको निर्णयहरु

 

नीति नियम तर्जुमा शाखा

क्र.स. कार्य अधिकार उत्तरदायित्व कार्य सम्पादन सूचक  कार्यसम्पादन सूचकका आधार
१. प्रदेश सरकारको नीति तर्जुमा, स्वीकृति, कार्यान्वयन, अनुगमन र मूल्याकंन प्रदेश सरकारको नीतिको आवश्यकता पहिचान तथा विश्लेषण गरी निश्चित खाका प्रदान गर्ने । प्रदेश सरकारको नीति तर्जुमा गर्नु ।   प्रदेश सरकारको नीति तर्जुमा भएको हुने ।

नेपालको संविधान,

प्रदेश स्तरिय कानुन,

संघीय तहवाट प्राप्त पत्र
२. प्रदेश सरकारको कार्यसम्पादन नियमावली तर्जुमा र कार्यान्वयन प्रदेशमा सरकारको कार्यसम्पादन नियमावलिको आवश्यकताअनुसार तर्जुमा गर्ने र सो को कार्यान्वयन गर्ने । प्रदेश स्तरिय कार्यालयहरुको कार्यसम्पादनका  लागी आवश्यक सुचक तयार गर्ने । कार्यसम्पादन नियमावली पारित भएको हुने ।

नेपालको संविधान,

प्रदेश स्तरिय कानुन,

संघीय तहवाट पारित भएका नमुना नियमावलीको खाका
३. प्रदेश मन्त्रिपरिषद्मा पेश हुने नियम र आदेशको तर्जुमा, स्वीकृति र प्रमाणीकरण प्रदेश सरकारमा बनेका एन कार्यान्वयन गर्नका लागी आवश्यकताअनुसार नियम तथा आदेशको तर्जुमा गर्ने ।  सोको स्वीकृती र प्रमाणीकरणका लागी कार्य गर्ने। नियम तथा आदेश तयारी गर्नु । प्रदेश मन्त्रिपरिषद्मा पेश हुने नियम प्रमाणीकरण भएको हुने ।

नेपालको संविधान,

प्रदेश स्तरिय कानुन,

संघीय तहवाट पारित भएका नमुना नियमावलीको खाका ।

आवश्यकता अनुसार जारी भएका आदेशहरु

अदालतबाट पारीत भएका नजिरहरु ।

४. प्रदेश स्तरका आयोग तथा निकायहरुको सेवा सुविधा सम्बन्धि नीति तथा कानुनको तर्जुमा प्रदेश स्तरका आयोगहरु सञ्चालन गर्नका लागी आवश्यक निति तथा कानुनको तर्जुमा गर्ने । प्रदेश आयोगका लागी आवश्यक एन तथा निति नियम तर्जुमाको आवश्यक तयारी गर्ने ।

पारित भएका एन

पारीत भएको नियम तथा सुविधा सम्बन्धी पत्रहरु
संघिय आयोगका नियमहरु सुविधाहरु तथा प्रदेशको कानुनले दिएको अधिकारकाहरु ।
५. प्रदेश निजामती सेवा र अन्य प्रदेश सरकारी सेवा सञ्चालन सम्बन्धी नीति, कानुन तथा मापदण्ड तर्जुमा एवम् कार्यान्वयन र अभिलेख व्यवस्थापन निजामती कर्मचारीहरुको सेवा सुविधा, सरुवा, बढुवा तालिम तथा सेवा शर्तहरुको व्यवस्था गर्ने ।    निजामती कर्मचारीहरुको परिचालन गरी निजामती सेवालाई अनुशासित तथा मर्यादित तुल्याउनु।

प्रदेश निजामती सेवा तर्जुमा भएको हुने ।

प्रदेश सरकारी सेवा सञ्चालन सम्बन्धि नीति तर्जुमा भएको हुने ।
नेपालको संविधान, निजामती सेवा एन तथा अन्य प्रदेशिक नियम तथा कानुनहरु
६. गाँउपालिका र नगरपालिकाको कर्मचारी र कार्यालयको व्यवस्था सम्बन्धी कानुन तर्जुमा स्थानीय तहको कर्मचारी व्यवस्थापन गरी सेवा प्रवाहलाई छिटो जनतासम्म पुर्याउने । विकास निर्माणका प्रक्रियामा जनताको सहभागिता सुनिश्चित गरी अपनत्व बोध गराउनु ।

गाँउपालिका र नगरपालिकाको कर्मचारी नीति तर्जुमा भएको हुने गाँउपालिका र नगरपालिकाको कार्यालय व्यवस्था सम्बन्धी कानुन तर्जुमा हुने ।

नेपालको संविधान

संघ प्रदेश तथा स्थानीय तह व्यवस्थापन निर्देशिका

गाँउपालिका तथा नगरपालिकावाट प्राप्त तथ्याकं