मा.मन्त्रीहरूकाे पारिश्रमिक,भ्रमण खर्च तथा भैपरी खर्च

०७५/०७६