२०७७ श्रावण देखि मंसिर सम्म भएका प्रमुख क्रियाकलापहरुको विवरण