प्राविधिक जनशक्ति सेवा करार छनौट गर्ने कार्यविधि, २०७७ पहिलो संशोधन