मुख्यमन्त्री रोजगार कार्यक्रममा संलग्न श्रमिकहरुको पारिश्रमिक भूक्तानी