प्रदेश विपद् व्यवस्थापन कोषमा स्वैच्छिक रुपमा योगदानको लागि सार्वजनिक आव्हान