माननीय मुख्यमन्त्रीज्यूको सम्बोधन, सन्देश तथा मन्तव्यहरु