शिर्षक दस्तावेज आर्थिक वर्ष
महिला सहकारी संस्थाका लागि बिउ पुँजी अनुदान उपलब्ध गराउने सम्बन्धी सूचना महिला सहकारी संस्थाका लागि बिउ पुँजी अनुदान उपलब्ध गराउने सम्बन्धी सूचना.pdf ०७८/०७९
मुख्यमन्त्री रोजगार कार्यक्रमका लागि आयोजना पेश गर्ने सम्बन्धी सूचना मु.म.रोजगार का.सञ्चालन का. २०७८_0.pdf ०७८/०७९
२०७८ साल साउन २२ गते मन्त्रिपरिषद् बैठकका निर्णयहरु २०७८ साल साउन २२ गते मन्त्रिपरिषद् बैठकका निर्णयहरु.pdf ०७८/०७९
२०७८ साल असार ३१ गते मन्त्रिपरिषद् बैठकका निर्णयहरु २०७८ साल असार ३१ गते मन्त्रिपरिषद् बैठकका निर्णयहरु.pdf ०७८/०७९
२०७८ साल असार ३० मन्त्रिपरिषद् बैठकका निर्णयहरु २०७८ साल असार ३० गते मन्त्रिपरिषद् बैठकका निर्णयहरु.pdf ०७८/०७९
२०७८ साल असार २४ गते मन्त्रिपरिषद् बैठकका निर्णयहरु २०७८ साल असार २४ गते मन्त्रिपरिषद् बैठकका निर्णयहरु.pdf ०७८/०७९
२०७८ साल असार १६ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकका निर्णयहरु २०७८ साल असार १६ गते मन्त्रिपरिषद् बैठकका निर्णयहरु.pdf ०७८/०७९
सहायकस्तर कर्मचारीहरुको लागि सेवाकालिन तालिम सम्बन्धी सूचना सेवाकालिन तालिम सम्बन्धी सूचना .pdf ०७८/०७९
मौजुदा सूची दर्ता गराउने सम्बन्धी प्रदेश सुशासन केन्द्रको सूचना ०७८/०७९
२०७७ पौष देखि २०७८ असार सम्म भएका प्रमुख क्रियाकलापहरुको विवरण Pro Active 2077.09.01 2078.03.31.pdf ०७७/०७८
माननीय सीता कुमारी नेपाली, मन्त्री सम्पति विवरण_0.pdf ०७७/०७८
माननीय गाेपाल शर्मा, मन्त्री सम्पति विवरण.pdf ०७७/०७८
२०७७ सामाजिक आर्थिक पूर्वाधार समितिको बैठकका निर्णयहरु २०७७ सामाजिक आर्थिक पूर्वाधार समितिको बैठकका निर्णयहरु.pdf ०७७/०७८
२०७७ प्रशासन तथा विधेयक समितिको बैठकका निर्णयहरु २०७७ प्रशासन तथा विधेयक समितिको बैठकका निर्णयहरु.pdf ०७७/०७८
२०७६ राजनैतिक समितिको बैठकका निर्णयहरु २०७६ राजनैतिक समितिको बैठकका निर्णयहरु.pdf ०७६/०७७
२०७६ प्रशासन तथा विधेयक समितिको बैठकका निर्णयहरु २०७६ प्रशासन तथा विधेयक समितिको बैठकका निर्णयहरु.pdf ०७६/०७७
२०७५ राजनैतिक समितिको बैठकका निर्णयहरु २०७५ राजनैतिक समितिको बैठकका निर्णयहरु.pdf ०७५/०७६
२०७५ प्रशासन तथा विधेयक समितिको बैठकका निर्णयहरु २०७५ प्रशासन तथा विधेयक समितिको बैठकका निर्णयहरु.pdf ०७५/०७६
२०७४ प्रशासन तथा विधेयक समितिको बैठकका निर्णयहरु २०७४ प्रशासन तथा विधेयक समितिको बैठकका निर्णयहरु.pdf ०७७/०७८
मिति २०७८ साल बैशाख देखि असार १ गते सम्मका मन्त्रिपरिषद्का निर्णयहरु २०७८ साल बैशाख देखि असार १ गते सम्मका निर्णयहरु.pdf ०७७/०७८
मिति २०७७ बैशाख देखि चैत्र सम्मका मन्त्रिपरिषद्‍को निर्णयहरु २०७७ बैशाख देखि चैत्र सम्मका निर्णयहरु.pdf ०७७/०७८
२०७८/०७९ को निति तथा कार्यक्रम Niti & Karyakram (For Web).pdf ०७७/०७८
मुख्यमन्त्री दलित आयआर्जन सञ्चालन कार्यविधि २०७७ मू.म. दलित आयआर्जन कार्यविधि.pdf ०७७/०७८
मिति २०७६ साल बैशाख देखि चैत्र सम्मका मन्त्रिपरिषद्‍को निर्णयहरु २०७६ साल बैशाख देखि चैत्र सम्मका निर्णयहरु_1.pdf ०७६/०७७
मिति २०७५ साल बैशाख देखि चैत्र सम्मका मन्त्रिपरिषद्‍को निर्णयहरु २०७५ साल बैशाख देखि चैत्र सम्मका निर्णयहरु.pdf ०७५/०७६
प्रदेश सुशासन केन्द्रको शिलबन्दी दरभाउपत्र स्वीकृत गर्ने आशयपत्र सम्बन्धमा। ०७७/०७८
एकीकृत बस्ती विकास कार्यक्रम कार्यान्वयन कार्यविधि, २०७७ एकिकृत बस्ती विकास कार्यक्रम कार्यान्वयन कार्यविधि.docx final ११-१३_5.pdf ०७७/०७८
एकीकृत बस्ती विकास कार्यक्रम कार्ायन्िर्न कार्यविधि, २०७७ ०७७/०७८
एकीकृत बस्ती विकास कार्यक्रम कार्ायन्िर्न कार्यविधि, २०७७ एकिकृत बस्ती विकास कार्यक्रम कार्यान्वयन कार्यविधि.docx final ११-१३_3.pdf ०७७/०७८
मिति २०७४ साल फागुन ६ गते देखि चैत्र ३० गतेसम्मका मन्त्रिपरिषद्‍को निर्णयहरु २०७४ फाल्गुन ६ गते देखि चैत्र ३० गते सम्मका निर्णयहरु_0.pdf ०७४/०७५