शिर्षक दस्तावेज आर्थिक वर्ष
मा.मन्त्रीज्यूहरुको कार्यभार तोकिएको सम्बन्धमा। मा.मन्त्रीज्यूहरुको कार्यभार तोकिएको सम्बन्धमा।.pdf ०७७/०७८
एकीकृत बस्ती विकास कार्यक्रम कार्यान्वयन कार्यविधि, २०७७ एकिकृत बस्ती विकास कार्यक्रम कार्यान्वयन कार्यविधि.docx final ११-१३_5.pdf ०७७/०७८
एकीकृत बस्ती विकास कार्यक्रम कार्ायन्िर्न कार्यविधि, २०७७ ०७७/०७८
एकीकृत बस्ती विकास कार्यक्रम कार्ायन्िर्न कार्यविधि, २०७७ एकिकृत बस्ती विकास कार्यक्रम कार्यान्वयन कार्यविधि.docx final ११-१३_3.pdf ०७७/०७८
मिति २०७७ साल फागुन ४ गते बसेको मन्त्रिपरिषद्को निर्णयहरु मिति २०७७ साल फाल्गुन ४ गते बसेको मन्त्रिपरिषद्को निर्णयहरु.pdf ०७७/०७८
मिति २०७७ साल माघ ३० गते बसेको मन्त्रिपरिषद्को निर्णयहरु मिति २०७७ साल माघ ३० गते बसेको मन्त्रिपरिषद्को निर्णयहरु.pdf ०७७/०७८
मिति २०७७ साल पौष ६ गते बसेको मन्त्रिपरिषद्को निर्णयहरु मिति २०७७ साल पौष ६ गते बसेको मन्त्रिपरिषद्को निर्णयहरु.pdf ०७७/०७८
मिति २०७७ साल मंसिर १८ गते बसेको मन्त्रिपरिषद्को निर्णयहरु मिति २०७७ साल मंसिर १८ गते बसेको मन्त्रिपरिषद्को निर्णयहरु.pdf ०७७/०७८
मिति २०७७ साल मंसिर ०८ गते बसेको मन्त्रिपरिषद्को निर्णयहरु मिति २०७७ साल मंसिर ०८ गते बसेको मन्त्रिपरिषद्को निर्णयहरु.pdf ०७७/०७८
मिति २०७७ साल कार्तिक ०८ गते बसेको मन्त्रिपरिषद्को निर्णयहरु मिति २०७७ साल कार्तिक ०८ गते बसेको मन्त्रिपरिषद्को निर्णयहरु.pdf ०७७/०७८
मिति २०७७ साल भाद्र २४ गते बसेको मन्त्रिपरिषद्को निर्णयहरु मिति २०७७ साल भाद्र २४ गते बसेको मन्त्रिपरिषद्को निर्णयहरु.pdf ०७७/०७८
मिति २०७७ साल भाद्र १५ गते बसेको मन्त्रिपरिषद्को निर्णयहरु मिति २०७७ साल भाद्र १५ गते बसेको मन्त्रिपरिषद्को निर्णयहरु.pdf ०७७/०७८
२०७७ श्रावण देखि मंसिर सम्म भएका प्रमुख क्रियाकलापहरुको विवरण २०७७ श्रावण देखि मंसिर सम्म भएका प्रमुख क्रियाकलापहरुको विवरण.pdf ०७७/०७८
एकीकृत बस्ती विकास कार्यक्रमको बजेट निकासा सम्बन्धमा एकीकृत बस्ती बजेट माग.pdf ०७७/०७८
बेरोजगार ब्यक्तिहरुको विवरण पठाउने सम्बन्धमा ०७७/०७८
३५ दिने सेवाकालिन तालिम सम्बन्धी सूचना ! मनोनयन फाराम.pdf ०७७/०७८
३५ दिने सेवाकालिन तालिम सम्बन्धी सूचना ! मनोनयन फाराम.pdf ०७७/०७८
सहजकर्ता सेवा करारमा लिने सम्बन्धी सूचना विज्ञापन प्रकाशन_2.pdf ०७७/०७८
२०७७ कार्तिक १९ को निर्णय प्र.वि.व्य.के.को २०७७।७।१९ बैठकको निर्णय _20201104_0001_0.pdf ०७७/०७८
मुख्यमन्त्री रोजगार कार्यक्रम सञ्चालन तथा व्यवस्थापन (पहिलो संशोधन) कार्यविधि, २०७७ मुख्यमन्त्री रोजगार कार्यक्रम सञ्चालन पहिलो संशोधन कार्यबिधि, २०७७.pdf ०७७/०७८
सहजकर्ताको लागि आवेदन फाराम आवेदन फारम_0.pdf ०७७/०७८
मिति २०७७ साल भाद्र ०६ गते बसेको मन्त्रिपरिषद्को निर्णयहरु मिति २०७७ साल भाद्र ०६ गते बसेको मन्त्रिपरिषद्को निर्णयहरु.pdf ०७७/०७८
२०७७ साल साउन १७ गते मन्त्रिपरिषद्को बैठकको निर्णयहरु संवत् २०७७ साल साउन १७ गते मन्त्रिपरिषद्को बैठकको निर्णयहरु.pdf ०७७/०७८
२०७७ साल असार २८ गते मन्त्रिपरिषद्को बैठकबाट भएका निर्णयहरु संवत् २०७७ साल असार २८ गते मन्त्रिपरिषद्को बैठकबाट भएका निर्णयहरु.pdf ०७७/०७८
२०७७ साल असार १० गते बुधबार भएका निर्णयहरु २०७७ साल असार १० गते बुधबार भएका निर्णयहरु.pdf ०७७/०७८
२०७७ साल असार १ गते सोमबार भएका निर्णयहरु २०७७ साल असार १ गते सोमबार भएका निर्णयहरु.pdf ०७७/०७८
अनुदान व्यवस्थापन कार्यविधि नियम अनुदान व्यवस्थापन कार्यविधि नियम.pdf ०७६/०७७
बैङ्क खाता छोरीको सुरक्षा जीवनभरीको कार्यक्रम सञ्चालन (पहिलो संशोधन) कार्यविधि ,२०७७ ०७६/०७७
२०७७ साल जेठ १९ गते मन्त्रिपरिषद्का निर्णयहरु २०७७ साल जेठ १९ गते मन्त्रिपरिषद्का निर्णयहरु.pdf ०७६/०७७
२०७७ साल जेठ १६ गते मन्त्रिपरिषद्का निर्णयहरु २०७७ साल जेठ १६ गते मन्त्रिपरिषद्का निर्णयहरु.pdf ०७६/०७७